Integritetspolicy

Vi på Nordic Exhibitions & Events AB bryr oss om dig och i den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna känna dig lugn och trygg.

Så här behandlar vi dina personuppgifter:

Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men uppgifter som IP-nummer eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig är också personuppgifter. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Nordic Exhibitions & Events AB, organisationsnummer 559068-3727 på Drottninggatan 20 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges, och ansvarar för att den här behandlingen sker på lagligt och korrekt sätt.

Hur får Nordic Exhibitions & Events AB tag på dina personuppgifter?

När du gör en gruppbokning till ett av våra event. När du anmäler dig till något av våra events.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Nordic Exhibitions & Events AB behandlar de uppgifter som lämnas till oss, till exempel namn, telefonnummer, e-postadress, adress och/eller annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vi samlar aldrig in mer information än vad som krävs för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.

Varför behandlar Nordic Exhibitions & Events AB uppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Nordic Exhibitions & Events AB för bland annat följande ändamål:

– fullgöra våra åtaganden gentemot dig,

– förbättra din användning och upplevelse av vår webbplats och av våra övriga tjänster,

– möjliggöra god kundvård och service genom att exempelvis besvara frågor som du ställer till oss,

– hantera och administrera arbetsansökningar,

– skicka nyhetsbrev och tillhandahålla dig relevanta erbjudanden,

– använda som underlag vid fakturering och bokföring och

– föra statistik.

När har Nordic Exhibitions & Events AB rätt att behandla dina personuppgifter?

Nordic Exhibitions & Events AB har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av behörig personal på Nordic Exhibitions & Events AB. Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av krav i andra lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Nordic Exhibitions & Events AB sparar aldrig dina personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med att vi hade personuppgifterna till att börja med.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Nordic Exhibitions & Events AB värnar om din integritet. Därför arbetar vi ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

I korthet innebär det att du som registrerad ska få information om och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter.

Nedan beskrivs varje rättighet:

Rätt till tillgång:

På Nordic Exhibitions & Events AB är vi alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära ut ett registerutdrag. Det är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, därför ska din begäran vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgifter om namn och personuppgifter.

Rätt till rättelse:

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta Nordic Exhibitions & Events AB och begära att få dem rättade.

Rätt att bli bortglömd:

Du kan begära att Nordic Exhibitions & Events AB raderar dina person-uppgifter utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kommer Nordic Exhibitions & Events AB inte att kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla lagar och krav som ställs på vår verksamhet i egenskap av offentlig verksamhet. I sådana fall kommer vi att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd i den mån det är möjligt.

Rätt till begränsning av behandling:

Du har rätt att begära att behandlingen av dina person-uppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar:

Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos Nordic Exhibitions & Events AB.

Rätt till dataportabilitet:

Om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiskt och antingen har ett avtal eller ett samtycke som rättslig grund, har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Nordic Exhibitions & Events AB. Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. Du har rätt att föra över den här informationen till en annan personuppgiftsansvarig utan att Nordic Exhibitions & Events AB kan neka.